Ochrana osobních údajů |

Ochrana osobních údajů

  • Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů : jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
  • Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně svých osobních údajích.
  • Zpracování osobních údajů nájemce může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících předměty nájmu nebudou osobní údaje pronajímatelem bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobam.
  • Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní adresu fitnesspujcovna@seznam.cz
  • V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může požádat pronajímatele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, požadovat po správci vymazání těchto osobních údajů, případně se obrátit na Správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Požádá-li nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty, požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Vyhledávní

Kontakt

Po - Pá: 9 - 17 hodin na tel.
736 108 608

Nejprodávanější