Smlouva o pronájmu fitness stroje |

Smlouva o pronájmu fitness stroje


Pronajímatel :Eva Vrbová, Fráni Šrámka 1966, Frýdek – Místek 738 01
IČ : 61585220
tel. + 420 736 108 608,
e-mail. fitnesspujcovna@seznam.cz                                                                                                                                                                                                              http://www.fitnesspujcovna.cz                                                                                                                                                
( dále jen pronajímatel )

Nájemce :

jméno …………………………………………........
bydliště ………………………………………..........                                                  tel. .......................................................................                                                e-mail: ................................................................                                                číslo OP ……………………………………….........
druhý doklad č. ……………………………….........
( dále jen nájemce)

I.

1) Pronajímatel podniká na základě živnostenského listu, vydaného Magistrátem ve Frýdku – Místku.

II.

Předmět nájmu :

1) Touto smlouvou přenechává pronajímatel nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit dohodnuté nájemné.

2) Předmět nájmu:

-  .................................................................................................................
- .................................................................................................................

III.

Doba nájmu

1 ) Účastníci smlouvy se dohodli na trvání nájmu od……………....do……………
2) Předmět nájmu bude předán na adrese……………………............................... a na stejném místě bude v dohodnutém termínu opět vrácen.

3) Předmět nájmu bude řádně překontrolován oběma stranami v místě předání. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na dohodnutém místě.

IV.

Cena nájmu a kauce

1) Cena za pronájem: .............................

2) Účastníci smlouvy se dále dohodli na tom, že při předání předmětu nájmu bude nájemcem uhrazena kauce ve výši …………......

3) Cena za nájem je hrazena v hotovosti při převzetí stroje. V případě předčasného vrácení předmětu nájmu se rozdíl ceny nájmu nevrací.

4) Nárok na vrácení kauce vzniká nájemci v případě, že předmět nájmu bude vrácen v nepoškozeném stavu, způsobilém k dalšímu užívání s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

5) V případě, že předmět nájmu bude vrácen poškozen, vzniká nájemci nárok na vrácení pouze části kauce a to po odečtení nákladů nutných na opravu předmětu nájmu.

6) V případě, že se nájemce, po dohodě s pronajímatelem, rozhodne pro prodloužení pronájmu, převede peníze za prodloužení pronájmu na účet č.......... a to do sedmi dnů ode dne, kdy měl končit nájem. V případě neuhrazení této částky v termínu splatnosti, se nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z dlužné částky, za každý započatý den z prodlení. Částka za pronájem na další měsíc je ........ . Podmínky dalšího pronájmu zůstávají shodné stou to smlouvou.

V.

Místo užívání nájmu

1) Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu bude užívat výlučně
na adrese……….....................................................................................

.
VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1) Pronajimatel se zavazuje předat předmět nájmu v místě dohodnutém v této smlouvě a ve stavu způsobilém k řádnému užívání stroje.
2) Nájemce se zavazuje, pečovat o pronajatý stroj tak, aby na tomto nevznikla škoda převyšující rámec běžného opotřebení. Potřeby oprav nahlásí neprodleně pronajimateli.
3) Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu vrátí nepoškozený, ve stavu, ve kterém jej převzal, s ohledem na běžné opotřebení.
4) Pronajimatel se zavazuje, že současně s předáním předmětu nájmu bude nájemci předána technická dokumentace ( návod k použití vypracovaný výrobcem ).
5) Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat dle návodu k použití nebo manuálu.
6) Nájemce se zavazuje, že předmět pronájmu budou s ním společně užívat maximálně 4 osoby a nebude ho využívat k výdělečné činnosti.
7) Nájemce se dále zavazuje, že předmět nájmu bude užíván výlučně na adrese uvedené v bodě č. V. této smlouvy.
8) Nájemce se zavazuje, že v případě odcizení či ztráty předmětu nájmu nahlásí ztrátu neprodleně na příslušné oddělení PČR.

VII.

Odpovědnost za škodu

1) Nájemce odpovídá za škodu, kterou způsobil při použití předmětu nájmu, popř, které způsobili osoby, které předmět nájmu užívali společně s ním.
2) Po dobu půjčení trenažéru jsou servis a opravy zdarma, pokud nebyla závada zapříčiněná špatným používáním. Doba půjčovného se automaticky prodlužuje o dny, kdy z důvodu závady nezpůsobené zákazníkem nemohl být trenažér používán.
3) Při poškození předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajimateli opravu poškozené části a náklady vynaložené na opravu. Poškozené části na předmětu nájmu budou uhrazeny ze složené kauce, kterou nájemce pronajímateli předal při podpisu této smlouvy. Případný rozdíl bude nájemci vrácen nebo nájemcem doplacen po provedené opravě. Oprava předmětu nájmu bude provedena v autorizovaném značkovém servisu.
4) Nájemce je dále povinen uhradit pronajimateli ušlý zisk za dobu, po kterou bude předmět nájmu v opravě.
5) Při úplném zničení, ztrátě nebo odcizení předmětu nájmu bude nájemcem uhrazena pronajímateli částka odpovídající ceně nového předmětu nájmu, která je splatná do deseti dnů ode dne ukončení doby trvání této smlouvy.
6) Nájemce se dále zavazuje uhradit pronajimateli smluvní pokutu za prodlení s vrácením předmětu nájmu a to částku ve výši …….... -Kč za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu, až do vrácení předmětu nájmu..
7) Pronajimatel nenese odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobených v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, za zranění vzniklé při používání stroje a jeho komponentů.


VIII.

Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jedno vyhotovení.
2) Obě smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouva byla podepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.


V....................................    dne ..................................


…………………                                    …………………....
pronajimatel                                                nájemce

Vyhledávní

Kontakt

Po - Pá: 9 - 17 hodin na tel.
736 108 608

Nejprodávanější